segunda-feira, 2 de maio de 2011

Kandidatura Mari Alkatiri, koalia lia fuan mamar husi Bispo Nascimento no Prezidente Ramos Horta

Dili, Aileba Lian (AL). Kandidatura Mari Alkatiri ba ema numeru Um (TL1) iha 2012 kontinua alimenta lia fuan mamar husi nai ulun ka embot sira, liliu hafoin liu semana rua deklarasaun husi Amo Bispo Nascimento ba Jornal Nacional Diario, oras ne'e mosu mai ho deklarasaun husi Prezidente Republika Jose Ramos Horta katak "nia (Horta) apoio Alkatiri ba PR (JND, 03/05/2012)".

Argumentu ne'ebe maka Bispo Basilio Nascimento foti, ne'ebe sei haksesuk malu tamba Bispo Basilio dehan fali "Mari Alkatiri maka lideres konsensual". Ummmm, konsensual ne'e lia fuan diak, maibe liga ba personajen ne'e maka problema AMU... karik amu sira koalia ami sarani sira karik A...M...E...N deit ka?

Prezidente Ramos Horta mos mai ho lia fuan mamar, tamba saida maka dehan mamar tamba lia fuan mamuk deit, afinal nia mos hakarak hela fatin ne'e sa, finji hakarak apoio fali Alkatiri, soe bola ba mai deit sa. Ummmm, Prezidente Ramos Horta dehan iha semana kotuk, nia sei kandidatu maibe uluk nanain tenki konsulta Bispos (hierarquia Igreja Catolica) no Maun Xanana".

Se Horta koalia fali dehan apoio ba Alkatiri, lia fuan mamar deit maun, maun muda lia fuan ba mai mos ami Aileba no Maubere oan sira tuir hela deit sa, maun sira atu lori nanal bobar to'o ba ne'ebe los? Maun maka hakarak los ba Prezidente Republika, maun dere karik dala hira ona ba lideres sira seluk atu kandidatu. Dala ruma maun la hetan ona apoio husi parte Igreja Katolica ninia hierarquia no mos Maun Bot Xanana Gusmao.

Ramos Horta ninia halimar diplomacia ne'e, karik ema iha liur maka monu karik ba jogada politika profisional, maibe Aileba Lian sei lori Aileba sira hotu nia lian hodi akompana, vijilancia ba maun sira ninia manobra politika lia husi lia fuan mamar, muda nanal tun sae!

Sem comentários:

Enviar um comentário