segunda-feira, 23 de maio de 2011

Alex Freitas: Tempo To´o Ona halo Reflesaun

Tempo to´o ona para halo reflesaun ba sira ne´ebe nia istoria hakerek ho ran no ruin. Ho nune´e, ema seluk labele aproveita deit iha rai doben ida ne´e.

Alex Freitas Dai Tula (oan mane husi saudozo David Alex Dai Tula) hatete lia hira ne´e desmente deklarasaun ne´ebe durante ne´e Sekretariu Jeral Fretilin Mari Alkatiri hatete iha ninia diskursu durante hala´o konsolidasaun iha distritu Dili.

Tuir Alex Freitas, iha ninia diskursu Alkatiri sempre uza hikas Kay Rala Xanana Gusmão nia naran hodi hala´o kampaña politika. “Hau rasik nu´udar militante Fretilin, la satisfas ho influenzia no hahalok ne´ebe mai destroi ita nia unidade iha ita nia rai laran”, Alex hateten.

Iha ninia diskursu, tenik Alex, Mari Alkatiri sempre hateten katak, Fretilin manan sei hasai Xanana husi tahu laran ho diabu nia leet. “Alkatiri, loloos labele uza lider politika ida nia naran hodi hala´o kampaña politika. Realidade ida ne´e hatudu katak, Alkatiri laiha vizaun di´ak iha povu nia oin. Ida ne´e politika la iha moralmente no politika la iha fundamentu ba ninia an rasik. Alkatiri hanesan la garantia ninia an razik no uza ninia politikas rasik atu influensia povu ida ne´e”, nia esplika.

“Hau kaer metin ba Maun boot Xanana tanba tinan 2012 oin mai ita hamutuk maun bot ho funu nain sira hodi realiza mehi Ukun Rasik An husi Fretilin, ho prinsipiu luta hamutuk ho ninia funu maluk sira to´o sira ka´er ukun”, dehan Alex ho fiar an.

Nia hatutan, eleisaun ida ne´e atu hasa´i Fretilin husi diabu ne´ebe nakonu iha Fretilin nia laran tanba loloos ne´e maun Xanana mak bele koalia lia fuan ne´e.

Tanba ema balun aproveita naran Fretilin hodi hateten so nia mak bele hasa´i Xanana husi diabu nia le´et ou iha tasi laran ida ne´e mak politika la dun fundamentu ou la justu ba povu ida ne´e.

Nudar militantes Fretilin lideransa hanesan ne´e ninia política labele dehan husi ida, karik sei matak seidauk tasak sebele buka tasak didiak ba povu ida ne´e.

Hanesan aisasik, han karik sente tasak diak labele konsidera hanesan han matak, politika ida ne´e la iha fundamentu ne´ebe di´ak no politika hanorin militante atu sai futuru ne´ebe di´ak no politika hanorin militantes atu sai futuru ne´ebe di´ak.

Laos dalan ida gosta politika ema seluk nia naran manipula ema seluk nia istoria no aproveita atu atinji objektivu, ne´e la´os ema politika tanba rai doben ida ne´e povu lakohi lideransa politika ida atu influensia fila-fali povu atu dezamina la justu no desamina povu nia istoria atu sobu povu nia undade iha ida ne´e.

Ita tenke konese ema seluk nia luta ne´ebe sakrifisia ninia vida tomak oinsa tau Fretilin iha fatin, nune´e ema inosente ne´ebe la liu husi sofrimentu. Ema hirak ne´e mos hateten nia luta na´in ou funu na´in aproveita fila-fali istoria Fretilin ne´ebe ema seluk hodi ran no ruin sosa.

Hodi raan no ruin ho tempu ne´ebe naruk luta ba ukun ana ida ne´e ho fiar, atu hasa´i Fretilin husi diabu nia le´et so Xanana mak hamutuk ho povu no rai ida ne´e hamutuk ho funu maluk Maubere-Buibere ne´ebe mehi hakarak Ukun Rasik Ana, tuir Fretilin nia prinsipiu so Xanana mak hasai Fretilin husi diabu nia le´et la iha tan ema seluk iha rai doben ida ne´e. (*)

Sumber: Tempo Semanal, Sesta, 20.05.2011, paj. 12)!

Sem comentários:

Enviar um comentário