domingo, 22 de maio de 2011

75% husi sira ne'ebe rejistu iha partidus sira hetan kartaun 3

Dili, AIleba Lian (AL). 75% militantes sira ne'ebe rejistu ona iha partidus politikus, hetan kartaun liu 2 ka 3. Neduni Partidus sira lalika hananu uluk konaba resjistus ne'ebe sira hetan, tamba ho iha kartaun 2 ka 3, seidauk bele iha certeza katak sei votas ba partidus sira nebe maka fo kartaun ba militante sira.

Fakta maka ne'e, iha militantes sira simu kartaun liu 2 ka 3, neduni, iha ne'e se maka matenek no se maka bibi malae? Povo mak soberano hodi hili ba partidu nebe maka ukun diak, partido nebe maka programa diak liu. La'os ho kartaun hodi marka povo hodi fahe sira.


Ita nia Partidus sira foin ho tinan 30 ho resin, tinan sanulu ho resin, ita nia lisan no ita nia ligasaun hodi rai moris mai kedan!

Sem comentários:

Enviar um comentário