segunda-feira, 13 de setembro de 2010

Mari Alkatiri la iha autoridade moral atu kritika konaba Korupsaun

Dili,Tur Hamutuk Média (THM,14/09/2010). Mari Alkatiri la iha autoridade moral atu kritika konaba korupsaun, kasu lia hirak ne´e husi Rui Costa,direktur Exekutivu NGO Tur Hamutuk ba THM iha nia knar fatin,Tersa-feira (14/09/2010).

Haktuir tan Rui Costa,”Mari Alkatiri wainhira sei kaer ukun no bandu nudar Primeiru-Ministru,projektus bo-bot fó ba nia maun alin no amigus sira deit.Agora iha ona oposisaun mai koalia fali konaba korupsaun?”,litik Rui Costa,direktur Exekutivu NGO Tur Hamutuk.

Tenik tan Rui Costa,”Mari Alkatiri,wainhira kaer ukun,projektus bo-bot fó ba nia maun no alin sira deit,hare deit projektus:konstrusaun bot sira,estradas fó ba maun alin sira maka kaer,monopoliu fornece mina ba EDTL,mina ba kareta governu, sosa kilat no kartus ba PNTL,fornece hahan no mantimentus ba Forsa defesa/forsa seguransa,…etc,ne´e korupsaun ka lae”,husu Rui Costa.

“Mari Alkatiri pertence ba klan ne´ebe maka iha rai barak, rai sira ne´e sira hetan husi ne´ebe?uluk husu ba rai nain sira iha Dili mota ain mak fó ka?ka sira husu licensa ba afora rai deit,ka hadau husi nain?”,husu tan Rui Costa.

Dehan tan Rui Costa,” Mari Alkatiri sira hetan rai tamba sira okupa deit ema nia rain,ikus mai sira reklama katak rai sira nian,tamba sira hakbesik ba autoridade kolonial Portugues/Indonesia,tamba ne´e maka sira hetan rai barak iha Dili,ida ne´e korupsaun ka lae Sr.Mari Alkatiri?,litik tan Rui Costa.

Mari Alkatiri ho nia familia explora rai maubere/aileba nian iha kolonial Portugues nia ukun,explora tan iha okupasaun Indonesia nia ukun,to´o ukun rasik an mos sira sei reklama no explora nafatin rai sira ne´ebe uluk sira hadau deit husi Maubere/aileba sira!

Sem comentários:

Enviar um comentário