segunda-feira, 20 de setembro de 2010

Familia Carrascalao no Alkatiri sira empresta rai laos fó rai ba sira

Dili.Tur Hamutuk Média (THM, 20/09/2010). Familia Carrascalao no Alkatiri, rai nain Dili sira impresta deit rai ba sira hodi hela no halo tos,haktuir lia hirak ne´e husi Adolfo Rodrigues,Xefi Departemento Juridiku NGO Tur Hamutuk, iha nia knar fatin.

Haktuir tan Adolfo Rodrigues,”uluk Carrascalao ho Alkatiri sira nia aman,mai empresta rai husi Dili rai nain ba sira,hodi halo tos,hela,maibe laos atu sai rai nain ba rai”,dehan tan Adolfo Rodrigues,Xefe Departemento Juridiku NGO Tur Hamutuk.

NGO Tur Hamutuk,liu husi Departementu Juridiku ba halo advogacia rai nia iha Dili laran, buka dadus husi Dili rai nain,husi Mota ain,Manleu,Mota ulun,konaba rai nain lolos iha Dili ne´e maka se. Tuir dadus ne´ebe NGO Tur Hamutuk hetan katak “familia Carrascalao,Alkatiri,Albano,laos rai nain lolos”. Rai sira ne´ebe sira okupa,sira hetan autorizasaun husi rai nain atu halo tós, halo natar,halo uma,maibe laos atu sai nain ba rai.

Dadus ne´ebe maka NGO Tur Hamutuk rekoila,”familia Carrascalao,familia Alkatiri sira tamba besik ba autoridade kolonial Portugues no hatene hakerek no le,hodi ba afora rai sira ne´e,ikus mai dehan fali sira nian”.

Iha Indonésia nia Ukun sira sai koloboradores principais, balun sai Governador,balun sai Ketua Pemuda Pancasila,balun sai Mauhu,sira hetan nafatin beneficiu,monopolio nafatin rai Maubere/aileba nian.

Tuir dadus ne´ebe maka NGO Tur Hamutuk hetan husi populasaun rai nain iha Dili, Mota Ain, Manleu, Mota Ulun, Bekusi, Bidau, sira hotu lian unanimu,katak “Familia Carrascalao no Alkatiri, sira sai koloboradores ba kolonialista Portugues no Indonesia,hodi hanehan no nauk povu Maubere/aileba sira nia riku soin, hodi explora rai”.

Lori Maubere Aileba nia rain halo riku sira nia familia,haruka oan ba eskola,hasae sira nia moris diak. Hatutan Adolfo Rodrigues,”dadus ne´ebe maka NGO Tur Hamutuk rekoila maka populasaun rai nain iha Dili,senti injustisa tamba sira nia rain familia Carrascalao no Alkatiri hadau no pertence ba sira”.

Pior liu tan,tuir dadus ne´ebe maka NGO Tur Hamutuk hetan katak: “rai barak maka familia Carrascalao no Alkatiri fan ona ba Indonesia,maibe ikus mai sira sei reklama tan katak sei pertence ba sira. Hanesan iha Komoro,uluk familia Carrascalao fan ona ba Kodam Udayana,hodi halo uma ba militar sira,ikus mai sira reklama katak rai ne´e sira nian. Familia Alkatiri mos hanesan fan ona rai ba Pertamina,ikus mai sira reklma katak rai sira nian,iha pertamina nia sorin,sira okupa oras ne´e dadaun halo muro haleu nudar propriadade familia Alkatiri nian”. Tuir fontes iha Ministeriu Justisa haruka para harii muro iha Pantai Kelapa,Pertamina nia sorin,maibe oras ne´e muru haleu ona,sai propriadade familia Alkatiri nian,enquanto tuir dokumentus ne´ebe maka NGO Tur Hamutuk iha acesu,katak “iha provas ba venda-kompra ba rai iha Pertamina nian iha Indonesia nia Ukun”. Tuir Lei iha RDTL nian,katak “buat riku no soin ne´ebe kolonial Portugues ka Indonesia nian,pertence ba Estadu Timor-Leste!

1 comentário: