quinta-feira, 17 de junho de 2010

Mari Alkatiri koalia konaba Lideres Karismatika

Husi*Rui Costa

Mari Alkatiri iha ninia komentariu iha Face Book(FB), nia ba foti referencia ba Max Weber iha ninia referencia konaba lejitimasaun lider politika ne´ebe fahe ba tolu,nudar lider tamba huri rai moris mai kaer kedan ukun, tamba iha lideransa nebe karismatika no ikus liu maka racionalidade. Mari Alkatiri iha ninia komentariu iha Face Book atu foka liu ba iha lijitimasaun ba lideransa neébe ho baze karismatika. Tuir komentariu Mari Alkatiri iha FB,buka estabelece relaciona lideransa neébe iha deit lijitimasaun karismatika, lideransa ne´ebe hetan tamba husi sistema feudal ne´ebe husi aman ba oan no sst no ikus liu racionalidade ba lijitimasaun lideransa.

Maibe tuir hau,hanoin Max Weber nian ne´e ninia tinan no otas,ne´ebe iha Mari Alkatiri ninia hakerek konaba lejitimasaun ba lideransa ne´ebe maka atu kaer poder. Neduni limite ba tempo no espasu maka Max Weber,ambiente ne´ebe influencia ba ninia hanoin hodi hakerek konaba tese ida ne´e.

Liu tinan 200,Mari Alkatiri ba foti fali referencia hodi atribui ba lideransa Xanana Gusmao,ne´ebe ninia modal maka lider ne´ebe hetan lijitimasaun karismatika. Maibe Mari Alkatiri faila iha ninia interpretasaun ba Max Weber ninia tese ne´e tamba deit Mari Alkatiri ninia relaciona tese Max Weber ho Xanana Gusmao. Maibe Mari Alkatiri haluha tiha katak “nudar ema moris ne´e laos statis maibe dinamika”. Mos Tese Max Weber nian ne´e bele la koresponde ba kasu Xanana nian iha kontextu Timor-Leste. Iha situasaun no ambiente dificil maka transforma no promove lideransa sira iha mundu. Kasu Xanana ne´e partikular tamba liu husi procesu ida nia laran maka nia hetan lijitimasaun ba liderasansa tamba karisma ne´ebe iha hodi halo jestaun ba krisi iha FUNU (re-organiza resistencia husi baze apoio rahun ba FUNU guirila),mos oras ne´e dadaun nudar birokrata ka xefi Governu ne´ebe halao jestaun oinsa maka beneficia ba ema barak ka povu em jeral ninia interesse. Mari Alkatiri ninia hakerek no leitura ba Max Weber ninia tese konaba lejitimasaun ba lideransa atu limite modal ka kapital lijitimasaun lideransa Xanana maka «Karisma» deit,ne´e intensaun Mari Alkatiri nian oinsa maka minimiza kapacidade Xanana nian ne´ebe oras ne´e dadaun,liliu iha Konsulta Planu Estratejika Desenvolvimentu Nasional (PEDN) ne´ebe lao halaeu sub-distritus hotu-hotu,sai hanesan motivu preokupasuan ba Mari Alkatiri. Tamba Xanana konsegue ba kativa bases suporte Fretilin nian iha sub-distritus sira hotu. Iha Xanana ninia lao ba sub-distritus hatudu katak ho baze ba lijitimasaun poder ne´ebe Max Weber defini relaciona ba Xanana,nia iha pontus 3 ne´e hotu:karisma, exerje ninia funcional no lideransa iha sentidu neébe ukun ba povu hodi servi laos povu maka servi!

*Direktur Exekutivu NGO Tur Hamutuk!

Sem comentários:

Enviar um comentário