segunda-feira, 10 de maio de 2010

GSR:Mari Alkatiri maka kria hela Problema ba Timor-Leste

1.Mari Alkatiri maka defende Pipeline ba Australia
2.Mari Alkatiri maka nakdedar ba halo negocisaun ho Australia,em vez de autor nebe representta estadu soberanu maibe subtitue fali Ali Alitas husi Indonesia
3. Mari Alkatiri la difini uluk fronteira Maritiam
4.Mari Alkatiri fo marjen ba Australia atu liu tinan 50 foin bele koalia hikas fali fronteira maritima
5.Mari Alkatiri hakarak partidariza fali problema mina nian,enquanto ida ne'e problema nasional Timor-Leste nian
6.Mari Alkatiri hakarak apropria fali negocisaun Tasi Timor nudar propriadade ba nia an rasik
7. Mari Alkatiri ne'e negociador biasa2 deit sa,la luar biasa ida sa....

Sem comentários:

Enviar um comentário