quinta-feira, 24 de março de 2011

Tamba saida maka Mari Alkatiri hakbesik ba PKS?

Dili, Aileba Lian (AL). Mari Alkatiri nudar Sekretariu Jeral partidu Fretilin/Revolucionariu hakbesik an ba PKS, partidu ne'ebe maka orientasaun ne'e islam no basis ne'e iha massa Islam.
Razaun barak konaba ligasaun Mari Alkatiri ho partidu PKS, hanesan foin dadaun ne'e, Mari Alkatiri husu atu PKS bele mai tuir kongresu Partidu Fretilin iha fulan Setembru tinan ne'e, tuir noticias nebe maka fo sai husi Jornal Kompas.com, katak: "Selain ingin menjalin komunikasi dengan PKS, mantan Perdana Menteri Timor Leste itu juga menyampaikan undangan kepada PKS untuk menghadiri Kongres Partai Fretilin yang akan berlangsung pada September 2011 di Timor Leste(Kompas.com, 02/03/2011)".

Intensaun Mari Alkatiri hakarak harii komunikasaun politika ho partidu sira hotu,laos deit bazis Islam maibe partidu sira bazis nasionalis. Maibe relasaun Mari Alkatiri ho PKS laos foin dala ida ne'e maka ba vizita maibe iha tinan 2007 wainhira iha oposisaun mos Mari ba vizita ona PKS, hakerek Kompas.com, "Kunjungan Alkatiri ke PKS ini merupakan kunjungan yang kedua. Sebelumnya, tahun 2007, Mari juga pernah mengunjungi ke DPP PKS (idem)".

Publiku mos husu no litik? tamba saida maka Mari Alkatiri ba harii relasaun diak ho PKS?Partidu bazis Islam no ninia ligasaun besik ho FPI ne'ebe oras ne'e dadaun sai nudar problema ba NKRI rasik?

Sem comentários:

Enviar um comentário