quarta-feira, 16 de março de 2011

Tamba intereses grupus hatama sira nia naran iha Listas UNTAS

Dili, Aileba Lian (AL). Publiku hahu fulan janeiru mai to'o fulan Marsu laran tinan 2011, mosu espekulasaun no propaganda konaba movimentasaun ba UNTAS iha Timor-Leste, penetra iha instituisuan hotu-hotu. Propaganda hahu manas tan tamba konferensia imprensa no petisaun husi Conselho Senado Estudantil-UNTL nian iha loron 15 fulan Marsu tinan 2011.

AL mos buka tuir tamba saida maka hamosu naran sira iha listas ligadu ba UNTAS. Sempre iha motivus politiku, pesoal no sosial ruma. Sira balun naran hatama duni tamba sira nia pasadu historika, balun tamba fatin no mos balun naran tama tamba sucesu ba kareira profisional ka politika.

Motivu ekonomika:

Gil da Costa Alves, alem de nia okupa posisaun nudar Ministru (MTCI), maibe iha mos motivu ekonomiku atu halo ema balun ka grupus balun frustradu ba ninia posisaun ne'ebe maka nia iha. Exemplo: MTCI fo han barak empresariu FRETILIN-Revolucionariu sira, hanesan fos kompanias Fretilin/F maka manan, lori empresariu barak husi liur mai rejista iha Timor-Leste maske la iha kapital sosial/financeiras mos simu deit tamba lori Fretilin/Revolucionariu nia naran, negocius kiik oan sira ne'ebe maka sempre envolve ema Fretilin/Revolucionariu. Maske MTCI fo han bosu Camaradas sira barak maibe la satisfas tamba fo deit balun, balun lae. Diak liu joga hatama nia naran hodi joga foer.

Motivu kareira no fatin:

Hatama Santina Viegas Cardoso, husi Diretora Jeral Ministeriu Finansas nian, tamba ho reformas ne'ebe maka IV Governu implementa, no sistema centralizadu iha Ministeriu Finansas ne'ebe prejudika ba intereses sira ne'ebe maka hakarak acesu ba osan, ba dokumentus no ba buat decisaun importante barak. No kareira Santina Viegas Cardoso nian mos komesa sae tamba ninia profisionalismu, diak liu hatama iha listas hodi joga tiha estraga nia naran diak.

Hatama naran Januario Marcal, Diretur ba Fundus Komunitaria iha Ministeriu Agrikultura no Peskas, fundus ne'ebe maka importante ba desenvolvimentu rural no baze aileba/maubere sira. Maibe barak maka la iha acesu ba iha fundus ne'ebe importante. Mos konotasaun Januario marcal ninia ligasaun ba PD no militante RENETIL, diak liu hatama nia naran hodi estraga tiha.

Hatama Julio Tomas Pinto (JTP) no Francisco Guterres (FG) tamba sira nain rua okupa fatin hanesan Sekretariu Estadu ba Defesa no Seguransa. Fatin ne'ebe maka bele hamate ema balun ka grupu balun ninia ambisaun. Se sira nain rua nafatin, no sucesu ba sevrisu ne'ebe maka sira envolve, sei taka dalan ba kareira no ambisaun ema balun nian.

Iha lista ida fulan kotuk, hatama Estanislau da Silva, karik refere ba ex-Ministru Agrikultura no Peskas iha I Governu Konstitusional no PM iha III Governu Konstitusional. Se los duni, iha duni motivu ba ida ne'e, Estanislau da Silva, kandidatu forte ba suecesaun lideransa iha Partidu FRETILIN/Revolucionariu post-Mari ALkatiri. Karik posisaun ida ne'e mos, sai hanesan hadau malu ba camaradas sira barak iha Partidu laran. Diak liu hatama naran hodi pertence ba UNTAS hotu.

Motivu tamba konotasaun politika:

Salavador Soares, Abilio Lima, Carmelita Monis, Gertrudes Monis, Vital dos Santos, sel-seluk tan, tamba hatama oinsa maka halo rame no equilibriu ba jogadas propaganda deit tamba sira nia pasadu recente historia. Diak liu joga sira hancur no hatama hotu iha listas membrus UNTAS.

Motivu la simu integra ba grupu sosial balun:

Hatama Dr. Helder da Costa, oras ne'e servisu iha Ministeriu Finansas, lidere foruns Internasionais ne'ebe maka Timor-Leste hola parte, liliu iha meeting ho donores sira, Helder Costa sempre co-cher ba encontros internasionais no ninia kareira hahu sae makas. Mos tamba Helder Costa rejeita tama iha grupus intelektuais husi grupus balun ne'ebe maka ligadu ba partidu balun ne'ebe konotadu ho fahe dokumentus falsus no foti isu UNTAS iha Timor-Leste. Sala Helder Costa nian, la simu rekrutamentu ne'ebe ex-membru governu balun halo dadaun ba grupus intelektuais sira, diak liu hamate ho hatama naran iha listas UNTAS.

Iha qualquer asaun, sempre iha ninia motivasauns: Motivu ekonomika, Motivu tamba konotasaun politika, Motivu kareira no fatin no Motivu la simu integra ba grupu sosial balun!

Sem comentários:

Enviar um comentário