sexta-feira, 22 de julho de 2011

FRENTI-MUDANÇA vs FRETILIN...Mari Alkatiri sei lori Fretilin hanesan PDI Suryadi?

Iha Indonesia, iha Partai Demokrasia Indonesia (PDI), wainhira mosu kongresu iha tinan 1993-1994, hahu luta ba poder iha PDI nia laran. Mosu KLB (Kongres Luar Biasa) dala rua, iha Medan no surabaya. Mosu figura foun ne´ebe maka bele halai hadau malu, Suryadi ne´ebe hetan suporta husi Rejime Suharto no figura Megawati Sukarno Putri. Tanba tempu ne´eba rejime forte neduni Megawati la konsegue tanba hetan sabotajen oi-oin husi kubu Suryadi ho aparelu estado Orde Baru. Ikus mai iha tinan 1996/97, Megawati ho ninia forsa harii partido mesak hodi fo naran PDIP, demarka husi PDI. Iha era demokrasia, PDIP manan iha eleisaun jeral 1999 no PDI Suryadi, lakon no agora la iha representasaun iha DPR!

Historia mos hanesan iha partido FRETILIN, iha Grupo Fretilin Mudança (GFM), mosu hodi halo oposisaun ba lideransa Mari Alkatiri. Sira tenta envolve ba debates politika iha kongresu 2006, apresenta sira nia kandidatu rasik ba lideransa. Maibe hetan sabotajen husi aparelu ne´ebe domina partidu Fretilin.

Ho tempo, ikus mai GFM transforma ona ba partidu politika ho sigla: FRENTI-MUDANÇA. Ba eleisaun 2012, Partidu FRENTI-Mudança no partidu FRETILIN sei ba hadau eleitoradus FRETILIN nian. Ida defende kontinuidade ka status quo no seluk ruptura ho lideransa partidu. Mari Alkatiri ho Fretilin, sei lao tuir dalan PDI Suryadi iha Indonesia. Hein hodi hare!

Sem comentários:

Enviar um comentário