sexta-feira, 8 de abril de 2011

Se maka kandidatu an ba lideransa partidus tenki kumpri kriterius

Dili, Aileba Lian (AL). Se maka kandidatu ba lideransa qualquer partidus tenki kumpri kriterius ne'ebe maka estatuto kada partidu politiku hakerek ona. Oras ne'e dadaun bursa ba kandidaturas ba lideransa partidus politikus hahu ona koalia dadaun, hanesan FRETILIN, CNRT, PD no sst. Lideransa iha eleisaun sira ne'e ninia impaktu bot ba eleisaun 2012, iha ka lae? Husi partidu historiku hanesan FRETILIN, oras ne'e dadaun prepara sira nia metodu ba eleisaun direkta (secara langsung) husi militante sira. Ninia mekanismu ne'e tuir regras ka lae, laos ida ne'e maka analisa badak ida ne'e. Iha hakerek hare liu ba potencial kandidatus ba partidu Fretilin.

Tuir informasaun ne'ebe maka AL hetan katak"duplo Lu'olo/Mari Alkatiri, sei rekandidatura ba terceiru mandatu (2011-2016), primeiru mandatu (2001-2006) i eleisaun segundu mandatu (2006-2011)". Tuir Estatuto Partidu Fretilin rasik, hakerek katak limite ba mandatu lideransa partidu Fretilin,mandatu rua deit. Signifika katak" Lu'olo/Mari Alkatiri, mandatu hotu ona iha 2011". Maibe duplo Lu'olo/Mari Alkatiri sei re-kandidata nafatin ba terceiru mandatu, karik kontra Lei interna Partidu maibe tamba interese partidu maka kandidatu nafatin sira nain 2 ne'e. Naran sira ne'ebe maka mosu atu halo rame ba alternativa maka dupla: David Ximenes/Luis Lobato. Maibe iha duplo Dias/Lobato, iha ona kriteriu ida ke taka dalan ba kandidatu David Dias Ximenes, tamba deit la prence ba kriteriu tinan sanulu (10) nudar militante aktivu ba Partidu Fretilin. David Dias Ximenes, hare historia, nia nunka filia iha partidu FRETILIN, tamba deit uluk nia nudar exercitus Portugues ne'ebe besik liu maka UDT iha tempu ne'eba.

David Dias Ximenes tama Fretilin iha kongresu 2006, wainhira sai ona nuda membru Governu iha Governasaun Fretilin nian. Kandidatu seluk mos maka naran Rogerio Lobato, maske koalia barak nudar potencia kandidatu maibe, ikus-ikus Rogerio Lobato hakbesik liu ba Mari Alkatiri, hanesan mosu dala barak konsolidasaun hamutuk ho Mari Alkatiri. Problema ba Rogerio Lobato maka ne'e,iha duni korajen ba avansa ka lae kontra Mari Alkatiri? Se avansa se maka atu duplo ho nia? Mosu naran seluk hanesan iha reserva no seguru ba futuru maka lista naran lideransa foun ba 2017 hanesan: Rui Araujo (militante foun), Aniceto Guterres e Arsenio Bano (Fretilin 2006), Jose Reis no Jose manuel (militante liu ona tinan sanulu) no sel-seluk tan.

Husi partidu CNRT, iha kongresu sei halo iha fulan Abril, 29, 30 e 31, sei determina naran ne'ebe maka akompana Prezidente maka Kay Rala Xanana Gusmao. Mosu mos naran barak maka kandidatu ba Sekretariu Jeral partidu CNRT, atual Sekretariu Jeral, Dr. Dionisio Babo Soares, Bendito Freitas, Sekretariu Estado ba Formasaun Profisional e Emprego (SEFOPE), Agio Pereira, Sekretariu Estadu Konseilu Ministru (SEKM), no naran sira seluk. Iha kongresu CNRT, militante sira sei ba hili maka Sekretariu Jeral nebe maka bele duplo ho Prezidente CNRT. Naran tolu ne'e mesak potensial, ida ne'ebe maka bele iha vantajen liu, aposta ba profisionalismu ba Sekjen CNRT ka akademiku,aposta ba sekjen ne'ebe bele mobiliza no organiza partidu ne'ebe forte kandidatu ba manan eleisaun iha 2012 no kontinua lori Governasaun 2012-2017,hodi garante ba procesu desenvolvimentu nebe ninia mata dalan maka PEDN (2011-2030).

Iha Partidu Demokratiku (PD), mos mosu hipotese barak konaba lideransa, barak maka koalia konaba naran ba lideransa PD maka: Lasama/Sabino, Lasama/Joao Boavida, Lasama/Constancio Pinto, Adriano Nascimento/Burlaku, Atoi Conceicao/Joao Boavida, Lucas Costa/Joao Boavida,no sst. Iha PD nian, posibilidade sei rame maka kargu ba Sekretariu Jeral, tamba kargu Prezidente Lasama posibilidade forte mos hanesan Xanana iha CNRT. Kargu ba Sekretariu Jeral mosu naran barak,hotu-hotu iha potensial ba kandidatu ba akompana Lasama ba segundu periudu lideransa PD 2011-2016. Asanami Sabino forte kandidatu ba Sekjen, nudar MAP, prepara hela dalan ba ne'eba. Joao Boavida, naran ne'ebe iha potensial mos nudar pasangan diak ba Lasama/J. Boavida (2011-2016), mos bele mosu naran seluk, militante soberanu fihir, kongresu orgaun maximu ba kada Paridu Politiku!

1 comentário:

  1. Novidade bain-bain, hanesan sumariu de'it hosi informasaun TP, STL sst...hakerek nain inventa ho ninian opiniaun ne'ebe belum tentu los...la bazeando ba dadaus ruma ka referensia ruma, tanba ne'e barak mak kutipan mais lakohi hato'o katak ne'e kutipan hosi media ne'ebe ho data saida? Cape deh...le'e 1 ne'e....

    ResponderEliminar