domingo, 21 de fevereiro de 2010

PD dehan: FRETILIN manipulativu, konfrontativu, vingativu no bosok ten...

http://forum-haksesuk.blogspot.com/2010/02/pd-dehanfretilin-manipulativubosok-ten.html

FORUM-HAKSESUK, quinta-feira, 18 de Fevereiro de 2010

PD dehan: FRETILIN manipulativu, konfrontativu, vingativu no bosok ten...


Deklarasaun Politika ¦ Bankada Partidu Demokratiku ¦ Parlamento NacionalHafoin rona no akompanha Deklarasaun Politika Bankada Fretilin, ne´ebe hato´o iha plenariu iha loron 15 fulan febreiru 2010, no mos,dokumentus ne´ebe Bankada Fretililin simu husi ninia militante Fretilin (familia vitima), Americo Sequeira, husi Suco Lour, ne´ebe hato´o ona ba Parlamento Nacional no publiko tomak. Bankada Partido Demokratiko konsiderea deklarasaun politika bankada Fretilin no dokumentu ne´ebe hato´o mai Parlamento Nacional ne´e, nakonu ho lia fuan bosok no manipulativu.Relasaun ho deklarasaun manipulativu no liafuan bosok ne´e, Bankada Partido Pemokratiko hakarak haklaken faktus no lian los hanesan tuir mai ne´e:Iha loron 16 fulan outubro 2009, Partido Demokratiku halao aktividades konsilidasaun no hametin estutura base iha suco Lour, Sub-distritu Bobonaro, fatin ne´ebe konhecidu hanesan baze CPD-RDTL no baze partidu Fretilin. Suco Lour nudar baze CPD-RDTL, no mos baze partidu Fretilin, susar teb-tebes ba partidu seluk atu monta estrutura iha ne´eba. Partido Demokratiku mak, nudar primeiru partidu halao aktividades partidaria no konsege hametin estrutura partidu iha Suco Lour iha loron 16 fulan Outubro tinan 2009.Tuir fakta ne´ebe iha, katak los duni Sr. João Pereira nudar membru CPD-RDTL no membro Partido Fretilin, houri uluk kedas no to´o ohin loron, halo aproximasaun atu fila ba partidu demokratiku, wainhira PD hametin estrutura baze iha loron 16 Outubro 2009. Partidu demokratiku nia prinsipiu, loke ninia odamatan ba membru grupu ne´ebe deit, membru partidu ne´ebe deit maka hakarak “komunga” principiu Partido Demokratiku ninian maka halo politika: non-violência, non-konfrontativu no non-vingativu.Maibe, hafoin aproxima atu Partidu Demokratiku, iha loron 16 Outubro 2009, liu tiha loron tolu, iha loron 19 Outubro 2009, sr. João Pereira, partisipa iha surumutu ho lideres partidu Fretilin iha Maliana, tan ne´e iha kedas loron 21 Outubro 2009, koordenadur Partidu Demokratiku Suco Lour, Saturnino de Jesus, fo hatene kedas ba Sr. João Pereira katak, Partido Demokratiku la fo fatin ba ema ne´ebe laiha principiu politika, tamba defaktu nia sei nafatin membru Fretilin.Fakta mos hatudu katak, iha dokumentu ne´ebe Sr. Américo Sequeira (membro CPD-RDTL) no Fretilin), apresenta liu husi ninia kamarada Deputado Antónino Bianco, kompletu ho naran pesoal estrutura Partido Demokratiku Suco Luor, iha parte ida, akuza hodi dehan katak, "João Pereira, ex-chefe Aldeia Galitas, suco Lour, sub-distrito Bobonaro, ema husi Partido Demokratiko maka oho Erselia de Jesus”. Maibe faktus mos hatudu katak João Pereira laos membru PD, no nia naran la rejista iha lista estrutura PD Suco Luor, ne´ebe Sr. Americo Sequeira rasik apresenta.Partido Demokratiku, laiha tolerância ba kriminozu, ba ema nebe halo violência. Povu Timor tomak sai sasin ba istoria, katak PD nunka sai autor ba krimi, tan ne´e ninia votu no kadeira iha Parlamentu Nasional aumenta iha eleisaun 2007, no sei aumenta ba bebeik. Pelu kontrariu partidu ne´ebe gosta hakarak kria konflitus, destabilidade nasaun,na realidade iha eleisaun ninia votu no kadeira iha Parlamentu nasional sei menus ba bebeik, e sei menus liu tan iha eleisaun 2012.Tuir lolos, uma fukun PN ida ne´e, hatudu ninia sensibilidade no tau preokupasaun boot, ba problema ninja nebe akontese kuaze iha teritoriu tomak, nebe fo impaktu ba povu hodi la bele ona uza ninia direitu ba liberdade sirkulasaun, no mos halakon ona ema na´in tolu nia vida. Maibe pelu kontrariu ita iha uma fukun ida ne´e preokupa liu visitas presidente Parlamentu nasional ba iha areas nebe, defaktu povu moris iha tauk nia laran, ho objektivu atu enkoraja povu atu labele tauk ilegais nebe deit.Iha politika nai´in sira bele la gosta ho visita Presidente Parlamentu Nasional ba iha areas rurais ne´e, hodi enkoraja povu no fo informasaun konaba prinsipiu estadu de direitu demokratiku. Tamba visita ne´e, bele enkoraja povu atu iha korajen hodi informa ba autoridades kompetente konaba ba manobras no manipulasaun nebe ema balun, grupu balun halo daaun atu hamosu destabilidade iha nasaun ne´e.Maibe, realidade, povu iha área nebe hetan visita hosi presidente parlamento, sente kontente no fó apresisaun ás tebes ba aktus no hahalok presidente Parlamentu Nasional nudar lider joven ida iha nasaun RDTL.Refere ba faktus referedu iha leten, Bankada Demokratiku ho ninia kuadrus partidu ho militante tomak, atu apela ba grupu no partidu hotu-hotu, atu lalika halo tentativas desviu/mengalihkan problemas NINJA nebe ninia abut no hun atu ke´e sai dadauk ona. Inivestigasaun ne´ebe PNTL halao dadaun, finalmente sei hatudu se los mak organiza no sai autor intelektual ba problema ninja ne´e. Lider PD ka,Fretilin ka,PSD ka, ASDT ka,… Ita hotu hein no nakloke an ba investigasuan.Apela mos ba Partidu Fretilin atu muda dadaun ona karakter politika konfrontativa no vingativa, tamba politika hanesan ne´e halo povu no partidu seluk tauk atu servisu hamutuk ho Fretilin iha kualker tempu, iha procesu kaer ukun no bandu iha nasaun ida ne´e. Tan politika konfrontativu, manipulativu no vingativu, bele halo partidu sira, inkluindu Fretilin lakon ona ninia kadeira iha parlamentu nasional iha eleisaun geral 2007, e sei bele lakon tan iha eleisaun geral 2012.Povu ho nasaun ida ne´e precisa kontribuisaun husi ema Timor oan hotu-hotu, partidu hotu-hotu,povu lakohi hare ema ida ka partidu ida mesak mak senti superior, no bele halo buat hotu-hotu iha nasaun ne´e.Partidu Demokratiku, husu atu lider politika iha nasaun ne´e, para ona ho politika hodi desvia problema Ninja, no halo fali konfuzaun ba publiku, hodi kestiona kestaun tekniku administrativu visita Presidente PN, problema krise 2006, no politika dun malu, hodi protege kriminozu sira.Partidu Demokratiku mos husu atu nai ulun politiku sira, neon nain matan moris ba grupu Ninja sira nebe halo violencia konstitucional, hodi la simu Konstituisaun RDTL, la rekonhece lider orgaun soberanu no institusaun estado nian.Prtido demokratiku mos husu ba ulun politiku sira, lalika manipula no politiza problema Nina ne´e, no fo kompetencia tomak ba PNTL hodi halo operasaun no investigasaun tuir Lei no ordem iha Nasaun ne´e.

Dili, 16 de Fevereiro de 2010
Vital dos Santos ¦

Vice Presidente Bankada PD


publicada por FORUM HAKSESUK @ 1:41 AM e-mail: fhaksesuk@gmail.com

0 Comentários:
Enviar um comentário

Sem comentários:

Enviar um comentário